Cách khiến iPhone hiển thị cảnh báo khi nhìn quá gần

Some Street Address, 10
Napoli (90210 - Italy)
Phone: +39 012 3456789
Fax: +39 012 3456789
E-mail: [email protected]